Praca: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Sępólno Krajeńskie
Ogłoszenie o naborze Nr 51722

Warunki pracy

Praca związana z odpowiedzialnością dyscyplinarną za powierzone mienie i podejmowane decyzje. Praca w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym, przekraczając połowę dobowego czasu pracy, nie związana z wysiłkiem fizycznym. Czynniki utrudniające wykonywanie zadań : stres związany z decyzyjnością i zagrożeniem korupcją.
Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy typu faks, kserokopiarka, materiały biurowe. Bariery architektoniczne : praca na pierwszym piętrze, brak windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych toalet, drzwi wejściowe i wewnętrzne
o nieodpowiedniej szerokości. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego policjantów
 • Przygotowywanie stosownych wniosków, rozkazów personalnych i decyzji Komendanta Powiatowego Policji związanych z ruchami kadrowymi jednostki
 • Przygotowywanie rozkazów organizacyjnych, etatu oraz regulaminu organizacyjnego jednostki
 • Sporządzanie rozkazów o wyróżnieniu oraz wniosków o wyróżnienie funkcjonariuszy
 • Dysponowanie aktami osobowymi policjantów oraz odpowiedzialność za ich prowadzenie i prawidłowe przechowywanie
 • Przyjmowanie i nadawanie biegu dokumentom związanym z naborem kandydatów do służby w Policji
 • Konsultacje z przełożonymi i opiniowanie wniosków personalnych dot. zmian w stosunku służbowym policjantów
 • Przygotowywanie wniosków w sprawie mianowania policjantów na kolejne stopnie służbowe oraz aktów nominacyjnych
 • Prowadzenie i bieżące aktualizowanie książki etatowej jednostki
 • Gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji emerytalnej i rentowej policjantów
 • Sporządzanie meldunków i sprawozdań kadrowych
 • Przygotowywanie wykazów dla przełożonych w celu wydania przez nich opinii służbowych i ocen okresowych podległym funkcjonariuszom
 • Prowadzenie rejestru postępowań dyscyplinarnych oraz rejestru czynności wyjaśniających
 • Prowadzenie części kadrowej dotyczącej zagadnień mobilizacyjno - obronnych
 • Utrzymywanie kontaktu z właściwą Wojskową Komendą Uzupełnień w sprawie reklamowania funkcjonariuszy oraz pracowników KPP
 • Prowadzenie ewidencji urlopów policjantów
 • Sporządzanie planu urlopów policjantów
 • Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich policjantów
 • Wprowadzanie i weryfikowanie danych związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służby policjantów do systemu SWOP
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z kierownictwem oraz kierownikami komórek organizacyjnych KPP w sprawach osobowych
 • Odpowiedzialność za korespondencję związaną z działalnością kadrową
 • Odpowiedzialność za wszystkie pokwitowane dokumenty do czasu złożenia ich do archiwum
 • Na tym stanowisku wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Opracowywanie rocznego planu doskonalenia zawodowego lokalnego KPP
 • Raz w roku przeprowadzanie egzaminu sprawności fizycznej dla policjantów oraz sporządzanie sprawozdania z tego zakresu
 • Przygotowywanie wykazów na kursy doskonalenia zawodowego i szkolenia dla funkcjonariuszy Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów ustawy o Policji, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ich prawidłowa interpretacja
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i samodyscyplina
 • wysoka kultura osobista
 • odporność na stres oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • nieposzlakowana opinia i gotowość poddania się procedurze postępowania sprawdzającego
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie kadrowe
 • biegła znajomość komputerowych programów biurowych (pakiet Microsoft Office)
 • umiejętność analizy oraz tworzenia tekstów o charakterze prawnym
APLIKUJ TERAZ