Praca: Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego

Prezydent Grudziądza ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17

 

Wymagane kwalifikacje


Zgodnie z zapisami art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190) Dyrektorem Szpitala może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zasady udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala

 • Statut Szpitala stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIII/2/2017 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017r. poz. 533 z późn. zm.) jest dostępny na stronie:
  http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/533/akt.pdf
  http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2018/6337/akt.pdf
 • Regulamin organizacyjny Szpitala stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 23/2018 Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu z dnia 15 lutego 2018 r. jest dostępny na stronie: http://bieganski.org/pl/listb/2
 • Wykonanie Planu finansowo-rzeczowego Szpitala na 30.09.2018r. dostępne jest na stronie: https://grudziadz.pl/uploads/files/Wykonanie%20planu%20na%2030-09-2018.pdf
 • Program naprawczy Szpitala zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza dostępny jest na stronie:
  http://bip.grudziadz.pl/unzip/grudziadz_17983/31_12_2018_09_40_3141_SP_program_naprawczy_XII_2018.pdf

Wymagane dokumenty

 • Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy; kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko;
  • oświadczenie kandydata, że nie ma zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  • koncepcja działalności Szpitala.
 • Wymagane dokumenty kandydaci składają w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu”.

Kandydat może złożyć dodatkowo inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym np. opinie i zaświadczenia o osiągnięciach i sukcesach zawodowych.

 

Warunki zatrudnienia

Maksymalne wynagrodzenie miesięczne Dyrektora podlega ograniczeniom wynikającym z

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2018r. poz. 1252).

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Kopertę z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 28 stycznia 2019r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Sekretariacie Prezydenta ul. Ratuszowa 1 pok. 201.

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur
Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, do dnia 5 lutego 2019r.

 

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie: http://bip.grudziadz.pl/unzip/17920.dhtml

APLIKUJ TERAZ